A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời khoá biểu thực hiện từ 06/9/2021

TRUNG TÂM GDTX2     
       
THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2021-2022
       
   Lớp10A  
   Có tác dụng từ ngày06/09/2021 
Buổi sáng      
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Chào cờĐịa líVật lýSinh họcToánVăn học
2Địa líVăn họcSinh họcVật lýToánHóa học
3Vật lýVăn họcVăn họcVăn họcHóa họcNgoại ngữ
4Lịch sửNgoại ngữLịch sửNgoại ngữLịch sửToán
5Hóa học ToánNgoại ngữ Sinh hoạt
       
   Lớp10B  
   Có tác dụng từ ngày06/09/2021 
Buổi sáng      
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Chào cờToánĐịa líNgoại ngữVăn họcVật lý
2ToánToánLịch sửToánVăn họcVăn học
3Văn họcHóa họcHóa họcHóa họcSinh họcĐịa lí
4Ngoại ngữLịch sửVăn họcVật lýLịch sửNgoại ngữ
5Vật lý Ngoại ngữSinh học Sinh hoạt
       
   Lớp10C  
   Có tác dụng từ ngày06/09/2021 
Buổi sáng      
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Chào cờToánVăn họcVật lýHóa họcVăn học
2Ngoại ngữToánVăn họcLịch sửVật lýLịch sử
3Sinh họcVăn họcLịch sửĐịa líVăn họcHóa học
4ToánNgoại ngữHóa họcToánNgoại ngữVật lý
5Địa lí Sinh họcNgoại ngữ Sinh hoạt
       
   Lớp10D  
   Có tác dụng từ ngày06/09/2021 
Buổi sáng      
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Chào cờHóa họcToánVăn họcVật lýNgoại ngữ
2Vật lýĐịa líToánVăn họcHóa họcVật lý
3Ngoại ngữToánĐịa líToánNgoại ngữVăn học
4Lịch sửSinh họcLịch sửNgoại ngữVăn họcLịch sử
5Văn học Hóa họcSinh học Sinh hoạt
       
   Lớp10E  
   Có tác dụng từ ngày06/09/2021 
Buổi sáng      
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Chào cờVăn họcToánHóa họcNgoại ngữSinh học
2Văn họcVăn họcNgoại ngữVật lýVật lýLịch sử
3Ngoại ngữToánLịch sửNgoại ngữĐịa líToán
4Vật lýToánĐịa líVăn họcSinh họcHóa học
5Hóa học Văn họcLịch sử Sinh hoạt
       
   Lớp10H  
   Có tác dụng từ ngày06/09/2021 
Buổi sáng      
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Chào cờVăn họcNgoại ngữĐịa líLịch sửLịch sử
2Địa líVăn họcNgoại ngữNgoại ngữHóa họcHóa học
3Văn họcNgoại ngữToánVăn họcVăn họcVật lý
4Sinh họcVật lýToánLịch sửVật lýSinh học
5Toán Hóa họcToán Sinh hoạt
       
   Lớp10K  
   Có tác dụng từ ngày06/09/2021 
Buổi sáng      
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Chào cờNgoại ngữToánLịch sửSinh họcVật lý
2Lịch sửNgoại ngữToánĐịa líToánNgoại ngữ
3Địa líHóa họcHóa họcToánHóa họcVăn học
4Vật lýLịch sửNgoại ngữSinh họcVăn họcVăn học
5Văn học Văn họcVật lý Sinh hoạt
       
   Lớp11A  
   Có tác dụng từ ngày06/09/2021 
Buổi sáng      
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Chào cờHóa họcNgoại ngữToánToánSinh học
2ToánLịch sửVật lýVăn họcTin họcĐịa lí
3Văn họcNgoại ngữToánVăn họcTin họcVăn học
4Hóa họcSinh họcToánĐịa líVăn họcToán
5Sinh học Văn họcVật lý Sinh hoạt
Buổi chiều      
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Tin học  Vật lý 
2 Tin học  Hóa học 
3 Vật lý  Hóa học 
4      
5      
       
   Lớp11B  
   Có tác dụng từ ngày06/09/2021 
Buổi sáng      
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Chào cờLịch sửHóa họcToánVật lýHóa học
2ToánNgoại ngữToánToánVăn họcNgoại ngữ
3Tin họcVăn họcTin họcSinh họcĐịa líToán
4Sinh họcToánĐịa líVăn họcSinh họcVăn học
5Vật lý Văn họcVăn học Sinh hoạt
Buổi chiều      
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa học  Hóa học 
2 Tin học  Vật lý 
3 Vật lý  Tin học 
4      
5      
       
   Lớp11C  
   Có tác dụng từ ngày06/09/2021 
Buổi sáng      
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Chào cờToánVăn họcVăn họcNgoại ngữTin học
2Văn họcToánVăn họcToánToánTin học
3Hóa họcLịch sửSinh họcHóa họcVật lýSinh học
4ToánVăn họcVật lýSinh họcVăn họcNgoại ngữ
5Toán Địa líĐịa lí Sinh hoạt
Buổi chiều      
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Tin học  Tin học 
2 Hóa học  Vật lý 
3 Hóa học  Vật lý 
4      
5      
       
   Lớp11D  
   Có tác dụng từ ngày06/09/2021 
Buổi sáng      
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Chào cờToánTin họcHóa họcVăn họcToán
2Hóa họcSinh họcToánĐịa líVăn họcToán
3Địa líLịch sửVăn họcSinh họcSinh họcTin học
4Văn họcVăn họcVật lýToánVật lýVăn học
5Ngoại ngữ Ngoại ngữToán Sinh hoạt
Buổi chiều      
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Hóa học  Hóa học 
2 Vật lý  Tin học 
3 Tin học  Vật lý 
4      
5      
       
   Lớp11E  
   Có tác dụng từ ngày06/09/2021 
Buổi sáng      
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Chào cờToánHóa họcNgoại ngữVăn họcVăn học
2Sinh họcToánĐịa líSinh họcLịch sửVăn học
3Vật lýSinh họcVăn họcVật lýToánNgoại ngữ
4Văn họcHóa họcTin họcĐịa líToánToán
5Văn học Tin họcToán Sinh hoạt
Buổi chiều      
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 Vật lýVật lý   
2 Hóa họcTin học   
3 Hóa họcTin học   
4      
5      
       
   Lớp11H  
   Có tác dụng từ ngày06/09/2021 
Buổi sáng      
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Chào cờSinh họcLịch sửToánVăn họcVăn học
2Văn họcHóa họcSinh họcToánVăn họcToán
3ToánToánVăn họcVật lýNgoại ngữSinh học
4Tin họcToánNgoại ngữHóa họcĐịa líĐịa lí
5Tin học Vật lýVăn học Sinh hoạt
Buổi chiều      
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Tin học   Vật lý 
2Tin học   Hóa học 
3Vật lý   Hóa học 
4      
5      
       
   Lớp12A  
   Có tác dụng từ ngày06/09/2021 
Buổi sáng      
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Chào cờToánVăn họcĐịa líĐịa líĐịa lí
2Lịch sửToánVăn họcLịch sửLịch sửVăn học
3ToánVật lýToánGDCDToánToán
4Văn họcĐịa líSinh họcToánHóa họcVật lý
5Văn học Lịch sửHóa học Sinh hoạt
Buổi chiều      
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2      
3      
4      
5      
       
   Lớp12B  
   Có tác dụng từ ngày06/09/2021 
Buổi sáng      
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Chào cờĐịa líVăn họcVăn họcToánHóa học
2Văn họcLịch sửĐịa líVăn họcSinh họcVật lý
3Hóa họcToánVật lýLịch sửLịch sửGDCD
4ToánVăn họcToánToánĐịa líLịch sử
5Địa lí ToánToán Sinh hoạt
Buổi chiều      
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2      
3      
4      
5      
       
   Lớp12D  
   Có tác dụng từ ngày06/09/2021 
Buổi sáng      
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Chào cờLịch sửToánToánLịch sửVăn học
2GDCDVật lýToánVăn họcĐịa líĐịa lí
3Lịch sửĐịa líVật lýVăn họcToánToán
4Địa líToánHóa họcLịch sửToánSinh học
5Văn học Văn họcHóa học Sinh hoạt
Buổi chiều      
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2      
3      
4      
5      
       
   Lớp12E  
   Có tác dụng từ ngày06/09/2021 
Buổi sáng      
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Chào cờVật lýĐịa líToánHóa họcToán
2ToánĐịa líVăn họcToánĐịa líVăn học
3Văn họcSinh họcVăn họcLịch sửLịch sửLịch sử
4Văn họcToánToánHóa họcToánĐịa lí
5Lịch sử Vật lýGDCD Sinh hoạt
Buổi chiều      
TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1      
2      
3      
4      
5      

Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết