MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GDTX 2 TỈNH LẠNG SƠN